Arbeidsmaskin – tilhenger

Hvem forsikringen gjelder for og hvor

Forsikringsavtalelovens § 7-1 er fraveket og isteden gjelder følgende: 1.2 Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren, og eventuell medforsikret eier/medeier som er nevnt i forsikringsbeviset.

1.3 Panthaver eller annen som har økonomisk interesse i motorvognen, er bare omfattet når denne mottar særskilt bekreftelse fra Selskapet om dette.

1.4 Registreringspliktig arbeidsmaskin/henger skal være registrert i Norge.

1.5 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Norden med mindre annet er særskilt avtalt og uttrykkelig fremgår av forsikringsbeviset.