Barneforsikring

Produktbeskrivelse
Med vår barneforsikring sikrer du familien og barnet ved ulykke, sykdom og uførhet. Vi anbefaler at alle barn bør ha barneforsikring. Du kan kjøpe forsikringen hvis barnet ditt er mellom 3 måneder og til 16 år, og den gjelder frem til barnet er 25 år. Barneforsikringen er et godt supplement til hva som er dekket av det offentlige da forsikringer i tillegg til ulykker også omfatter sykdommer og gjelder hele døgnet.

Dette dekker vår barneforsikring:
 • Medisinsk invaliditet ved ulykke
 • Medisinsk invaliditet ved sykdom
 • Ervervsmessig uførhet
 • Behandlingsutgifter ved ulykke
 • Erstatning ved dødsfall
 • Dagpenger ved sykehusopphold
 • Merutgifter ved langvarig pleie
 • Ombyggingsstønad
 • Kritisk sykdom
 • Detaljert informasjon og dekning
  Når du velger vår barneforsikring får du en god forsikring som gir økonomisk trygghet for barnet ditt ved ulykke, sykdom eller uførhet. Her er en forenkelt utgave av våre vilkår som oppsummerer og beskriver de forskjellige dekningene i vår barneforsikring. Har du spørsmål, ta kontakt med kundeservice.

  Varig medisinsk invaliditet
  Denne delen av forsikringen gir rett til invaliditetserstatning hvis forsikrede rammes av en sykdom/ulykkesskade som medfører varig medisinsk invaliditet.

  Lege og tannlegebehandling – Ulykke
  Forsikringen dekker refusjon av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter i Norden som er påløpt de to første årene etter ulykkesskaden, til:
 • Lege og tannlege.
 • Medisiner og forbindingssaker foreskrevet av lege eller tannlege.
 • Kiropraktor- og fysioterapeutbehandling foreskrevet av lege.
 • Reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig behandling.

 • Dagpenger ved sykehusopphold
  Forsikringen dekker dagpenger når forsikrede i løpet av forsikringstiden har vært innlagt sammenhengende i minst 14 netter på offentlig godkjent sykehus i Norden som følge av sykdom eller ulykkesskade. Dagpengebeløpet fremgår av forsikringsbeviset og ytes fra og med første dag, i inntil 365 dager.

  Kritisk sykdom
  Forsikringen dekker engangsutbetaling (økonomisk førstehjelp) hvis forsikrede i løpet av forsikringstiden får diagnosen:
 • Kreft
 • Diabetes type 1 (insulinavhengig sukkersyke)
 • Multippel sklerose (MS)
 • Leddgikt
 • Cystisk fibrose

 • Uførekapital – Engangsubetaling
  Forsikringen dekker erstatning ved ervervsuførhet (uføreerstatning) hvis forsikrede i forsikringstiden rammes av en sykdom/ulykkesskade som medfører en varig ervervsuførhet på minst 50 %.

  Eller rammes av:
 • Alvorlig hjerneskade
 • Alvorlig brannskade

 • Hva forsikringen ikke omfatter
  Følgende diagnoser og aktiviteter kan gi begrensninger som gjelder ved både sykdom og ulykkesskade:
 • Psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser, lærevansker o.l. (utvalgte diagnosekoder)
 • Arr og vannsiring ved invaliditetsgrad lavere enn 15%
 • Aktiviteter med særlig risiko. Eks. Boksing, strikkhopp, hastighetsløp med motorkjøretøy, aktiviteter som betraktes som ekstrem
 • Slagsmål, forbrytelser og gjengjeldelsesforhold
 • Medfødte lidelser
 • Astma, allergier, eksemer og matintoleranse ved medisinsk invaliditetsgrad lavere enn 35%

 • Barneforsikring.pdf
  Generelle vilkår.pdf