Næringlivsforsikring

En næringslivforsikring gir dekning for maskiner, løsøre, inventar og varer. I tillegg er også forsikring for avbruddstap etter en skade, og ansvarsforsikring inkludert. Forsikringen er ment for de virksomheter som driver i leide lokaler. Eies bygningen trenger man en næringsbyggforsikring i tillegg. Forsikringen gir dekning for skader knyttet til bl.a. brann, vann, glass, tyveri og hærverkskader. I tillegg omfattes også skader forårsaket av uteblitt strøm, snøtyngde og naturskader.

I forsikringen er også følgende elementer inkludert

  • Utgifter til rivning, rydding og bort kjøring av verdiløse rester

  • Destruksjon av miljøfiendtlige rester

  • Rekonstruksjon av manuskripter, yrkestegninger, arkiver, datafiler etc.

  • Bygningsmessig tilleggsinnredning

  • Nyanskaffelser av maskiner og løsøre i avtaleperioden

  • Glass eller plastruter


  • Næringslivforsikringen er spesielt tilpasset virksomheter med omsetning opp til NOK 50 millioner. Forsikringen kan utvides til å omfatte dekninger tilpasset din virksomhet.