Reiseforsikring

Hvem forsikringen gjelder for

  • Den/de som er angitt i forsikringsbeviset og som er medlem av Norsk Folketrygd, har bostedsadresse i Norge, er registrert i Folkeregisteret, og som skal returnere til Norge etter reisen.

  • Ektefelle/samboer med felles adresse i Folkeregisteret, og den som har inngått registrert partnerskap med den sikrede/ forsikrede. Medforsikret ektefelle omfattes ikke av forsikringen fra det tidspunkt det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om dommen ikke er rettskraftig eller endelig.

  • Barn fram til første hovedforfall etter fylte 20 år.

  • Egne barn som ikke bor hos sikrede.

  • Adoptivbarn fra og med det tidspunkt den faktiske omsorgen for barnet er overtatt.

  • Fosterbarn med samme bostedsadresse som sikrede i Folkeregisteret.

  • Ulykkesforsikringen opphører når forsikrede fyller 70 år.