Storbil

Forsikringen gjelder til fordel for

  • Forsikringstakeren, og eventuell medforsikret eier/medeier som er nevnt i forsikringsbeviset.

  • Når ansvarsdekningen er tegnet, gjelder den også til fordel for enhver rettmessig bruker/fører av motorvognen.

  • Panthaver eller annen som har økonomisk interesse i motorvognen, er bare omfattet når denne mottar særskilt bekreftelse fra Selskapet om dette

  • Registrert motorvogn skal være registrert i Norge


  • Når forsikringen trer i kraft
    Forsikringen opphører ved eierskifte. Likevel gjelder forsikringen som var i kraft på overtakelsestidspunktet i 14 dager til fordel for ny eier, men dette gjelder ikke hvor den nye eier har tegnet forsikring.

    Forsikringen trer i kraft på avtalt tidspunkt, men tidligst når den er registrert av Selskapets representant. Ved kjøp trer den i kraft tidligst når kjøperen overtar den økonomiske risiko.