Yrkesskadeforsikringen Standard

Yrkesskadeforsikringen er en lovpålagt forsikring for alle bedrifter med ansatte.

Den omfatter:

  • Alle ansatte i virksomheten

  • Innehaver av personlig firma kan medforsikres, dersom vedkommende arbeider minst 50 % av normal arbeidstid i firmaet

  • Tidligere ansatte, dersom firmaet er vedkommendes siste arbeidsgiver, og vedkommende har vært i arbeid siden 1. januar 1991


  • Yrkesskadeforsikringen gir dekning for:

  • Yrkesskader, dvs. skader som følge av en arbeidsulykke, påført i arbeid på arbeidstedet i arbeidstiden

  • Yrkessykdommer, dvs. sykdommer som iht. lov om folketrygd er likestilt med yrkesskade

  • Andre skader og sykdommer dersom disse skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser